ประกาศการสอบและสัมภาษณ์ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน

ด้วยโรงเรียนโนนคำวิทยา  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  24 มีความประสงค์ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาจีน จํานวน 1  อัตรา อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด่วนมาก  ที่ ศธ 04009/3876  ลงวันที่ 15  มีนาคม  2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  29/2561   สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546  เรื่อง  มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน  เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์  วิธีการบริหารงานบุคคล ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พ.ศ.2547 จึงประกาศ     รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว   ครูผู้สอน และได้ดำเนินการสอบคัดเลือก เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

ผู้ได้รับคัดเลือกพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว   ครูผู้สอนภาษาจีน คือ รหัส 004 นางสาวอนุสรณ์ นาทุ่งมล

วันเริ่มทำสัญญา วันเปิดเรียน ที่ 1 กรกฏาคม 2563