บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนโนนคำวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนโนนคำวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

สอบ / สัมภาษณ์
เนื้อหาการสอบ
-ความรู้ทั่วไป
-ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
-ความรู้วิชาเอกภาษาจีน

วันที่ 24 เมษายน 2563
ณ ห้องแก่นขามโรงเรียนโนนคำวิทยา เวลา 09.00 น.

รายละเอียดบัญชีรายชื่อ