รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว(ครูสอนภาษาจีน)

ด้วยโรงเรียนโนนคำวิทยา  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  24 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาจีน จํานวน 1  อัตรา อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด่วนมาก  ที่ ศธ 04009/3876  ลงวันที่ 15  มีนาคม  2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  29/2561   สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546  เรื่อง  มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน  เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์  วิธีการบริหารงานบุคคล ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พ.ศ.2547 จึงประกาศ     รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว   ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการรับสมัคร https://drive.google.com/drive/folders/1aaY1jfbPt9-ffHUaF46Cli0GVSo3wzOr?usp=sharing

กรอกใบสมัคร https://forms.gle/iPFszgVc4WosXJCM6