ขอความอนุเคราะห์ นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ตอบแบบสอบถามเรื่องความพร้อมในการเรียนทางไกล เนื่องจากเหตุโรคระบาด โควิด19

แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563

คลิกแบบสำรวจ