วันงดสูบบุหรี่โลก

 

โรงเรียนโนนคำวิทยา จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้นักเรียนและชุมชนเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม