ประกาศนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1และ ม.4

ประกาศนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1และ ม.4
สอบชิงทุนการศึกษา วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 -12.00 น. สถานที่สอบ อาคาร ก.