เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนโนนคำวิทยาได้เปิดดำเนินการวันแรกในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2532(เป็นสาขาของโรงเรียน
สามขาสว่างวิทย์)ตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาของกรมสามัญศึกษา (คอมต.สค.)
โดยมีนายวีระชัย อุดรแผ้ว อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ในขณะนั้น เปิดทำการสอนในระยะแรก
ได้อาศัยสถานที่โรงเรียนคำป่าหว้านเป็นสถานที่เปิดดำเนินการอยู่ 1 ปีการศึกษา
ปี พ.ศ.2533 สภาตำบลนาขามได้ยินยอมที่ดินสาธารณะประโยชน์โคกโนนกกม่วงจำนวน 58 ไร่
ซึ่งอยู่บริเวณหลังวัดบูรพาภิรมย์เขตบ้านโนนสวาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ให้โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ เพื่อเป็นสถานที่ตั้งสาขาโรงเรียน โดยมีนายสรไกร สินธวาชีวะ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์  เป็นหัวหน้าสาขาคนแรก
ปีการศึกษา 2535 นายวีระชัย อุดรแผ้ว อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้
นายจำเนียร  สาบสมบัติ อาจารย์ 2 ระดับ 6 มาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาคนที่ 2
ปีการศึกษา 2536 สภาตำบลนาขามได้ยินยอมมอบที่ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อใช้ในการย้ายที่ตั้งสาขาใหม่
เนื่องจากที่ดินแปลงเดิมไม่สะดวกและไม่เหมาะสมต่อการจัดตั้งโรงเรียนเอกเทศอยู่หลายประการ ซึ่งย้ายที่ตั้งอยู่ที่ดิน
แปลงใหม่ อยู่ทางทิศตะวันออกของวัดบูรพาภิรมย์ติดถนนสายโนนสวาง – บอนเขียว จำนวน 42 ไร่ และเมื่อวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2537 กรมสามัญศึกษา ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ (สาขา) ให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ
มีชื่อว่า โรงเรียนโนนคำวิทยา โดยมีนายจำเนียร  สายสมบัติ เป็นครูใหญ่คนแรก และได้พัฒนาตนเองเป็นอาจารย์ใหญ่
ในปี พ.ศ.2538 และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในปี พ.ศ.2543 – พ.ศ.2546
วันที่ 15 พฤษภาคม 2546 ถีงวันที่ 27 เมษายน 2547 นายสมเกียรติ จิตระวัง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโนนวิทยา
วันที่ 27 เมษายน 2547 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2547 ได้แต่งตั้งให้นายอัคเรศ ป้องกันผู้ช่วยผู้อำนวยการ
รักษาราชการแทนปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำวิทยา
วันที่ 21 กันยายน 2547 ถีงวันที่ 14 ธันวาคม 2548  นายกฤตชยา  วิเชียรเพริศ ได้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำวิทยา
วันที่ 15 ธันวาคม 2548 ถีงวันที่ 30 กันยายน 2552   นางรุจิรา  อุดรแผ้ว  ได้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำวิทยา
วันที่ 1 ตุลาคม  2552  57  ถึงวันที่  14 มกราคม  2553  นายนิคม  ชมภูพงษ์  ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำวิทยา
วันที่ 15 มกราคม 2553  ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน นางทวีภรณ์  วรชิน ได้มาปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำวิทยา
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 นางรดา  ฉายผาด  ได้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำวิทยา
วันที่ 20  พฤษภาคม 2561 นายพิสิทธิ์ศักดิ์  สุขชารี  ได้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำวิทยา  – ปัจจุบัน

       โรงเรียนโนนคำวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1- ม.3)   และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6)      ปัจจุบันโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิกา พ.ศ. 2546 เมื่อมีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตมัธยมศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553 โรงเรียนอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเป็นต้นมาถึงปัจจุบัน

 

สภาพทั่วไป

             โรงเรียนโนนคำวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒ หมู่ที่ ๖  บ้านโนนสวาง  ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ ๔๖๑๑๐

จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
นายวีระชัย อุดรแผ้ว เป็นผู้บริหารคนแรก ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
มีผู้บริหารสถานศึกษา คือ นายพิสิทธิ์ศักดิ์  สุขชารี  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

          ปรัชญา     “ การศึกษาคือความเจริญงอกงาม”

           คติพจน์    ปญฺญาว ธเนนเสยฺ โย  “ปัญญา ประเสริฐกว่าทรัพย์”

           คำขวัญ    ความรู้ดี  มีคุณธรรม  นำพัฒนา  รักษาสิ่งแวดล้อม

           สีประจำโรงเรียน   สีเขียว – แสด

แนะนะโรงเรียนโนนคำวิทยา