บุคลากร

รายละเอียดครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนโนนคำวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ที่          ชื่อ – ชื่อสกุลตำแหน่ง/วิทยฐานะวุฒิวิชา เอกสอนวิชา
นายพิสิทธิ์ศักดิ์  สุขชารีผู้อำนวยการ/ชำนาญการพิเศษวท.ม.จิตวิทยาการศึกษา/บริหารบริหาร
นายนิคม  ชมพูพงษ์ครู อันดับ คศ.๓/ ชำนาญการพิเศษป.บัณฑิตภาษาไทย/บริหารภาษาไทย
นายสุพิศ  เพ็ชรภาครู อันดับ คศ.๒/ชำนาญการพิเศษกศ.บ.สังคมสังคม
นางสำเริง  ปาระพิมพ์ครู อันดับ คศ.๓/ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์
นางศิริญญา  นามสง่าครู อันดับ คศ.๓/ ชำนาญการพิเศษวท.บ.สุขศึกษาสุขศึกษา
นางพรเสถียร  วะไลใจครู อันดับ คศ.๓/ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.สังคมศิลปะ
นางสาวยุพิน  สุนทรสครู อันดับ คศ.๒/ ชำนาญการค.บ.สังคมสังคมศึกษา
นางผินนภา  โพธิ์มูลครู อันดับ คศ.๒/ ชำนาญการค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
นางสาวอรุณี  อุทรักษ์ครู อันดับ คศ.๒/ ชำนาญการวท.บ.ชีววิทยาชีววิทยา
๑๐นายวิสันต์  พยุงวงษ์ครู อันดับ คศ.๒/ ชำนาญการวท.บ.วิทยาการคอมฯคอมพิวเตอร์
๑๑นางสาวพัชรี  ศรีแนนครู อับดับ คศ.๑/ –วท.บ.วิทยาการคอมฯคอมพิวเตอร์
๑๒นางสาวรุ่งนภา  อนันตโยธินครู อับดับ คศ.๑/ –วท.บ.วิทยาการคอมฯคอมพิวเตอร์
๑๓นางสาวลักขณา วรรณเคลื่อนครู อับดับ คศ.๑/ –วท.บ.วิทยาการคอมฯคอมพิวเตอร์
๑๔นายสฤษดิ์  เดชพรรณาพนักงานราชการค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์การงานอาชีพ
๑๕นางนภาภรณ์  จันทร์สดพนักงานราชการค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์การงานอาชีพ
๑๖นางสาวอริษา  ทรัพย์พงค์ครูอัตราจ้างค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
๑๗นายนพกฤษณ์ ชมภูพงษ์ครูอัตราจ้างศศ.บ.ภาษาจีนภาษาจีน
๑๘ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์ นาทุ่งมลครูอัตราจ้างศศ.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
๑๙นางสาวศิริวรรณ  แว่นแก้วครูอัตราจ้างวท.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
๒๐นางสาวเขมิกา  เดชพรรณาครูธุรการวท.บ.วิทยาการคอมฯ
๒๑นายสุนทร  ประทุมชาติพี่เลี้ยงเด็กพิการศศ.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ